گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برق

صفحه اصلي

پرسشنامه مربوط يه زبان تخصصي
تاریخ : 1399/01/11
بازدید : 158

پرسشنامه
تاریخ : 1399/01/06
بازدید : 480

برگزاری کارگاه "موفقیت تحصیلی در دانشگاه (ویژه رشته های مهندسی)"
تاریخ : 1397/02/21
بازدید : 231

وبسایت شخصی
تاریخ : 1394/11/19
بازدید : 672