• بروزرسانی سامانه اختصاصی اساتید : نسخه جدید سامانه اختصاصی اساتید بارگذاری گردید.
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ط
ظ
ع
ف
ق
ك
گ
ل
م
ن
ه
و
ي
مهندس عبدالنبي انصاري اصل
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 23933
آخرين بروز رساني : 1396/09/23
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.ansariasl
مهندس امين مهران زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 15667
آخرين بروز رساني : 1396/10/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.mehranzade
دکتر حميد براتي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 14247
آخرين بروز رساني : 1396/10/12
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/barati
دکتر مهدي فرجي پاك
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 13141
آخرين بروز رساني : 1396/08/28
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.farajipak
مرتضي پل
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 13120
آخرين بروز رساني : 1396/06/20
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.pol
دکتر محمد مصلح
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 12886
آخرين بروز رساني : 1395/12/06
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.mosleh
دکتر مهدي قبيتي حسب
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : مهندسی مواد
گروه آموزشی : مهندسی متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 11421
آخرين بروز رساني : 1396/09/17
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.GhobeitiHasab
دکتر زهرا خوشنود
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : زیست شناسی
گروه آموزشی : علوم تجربی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 9318
آخرين بروز رساني : 1396/06/31
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/z.khoshnood
دکتر اميد يوسفي كيا
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 8751
آخرين بروز رساني : 1396/09/07
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/o.yousefiKia
دکتر لاله هوشنگيان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 8116
آخرين بروز رساني : 1396/10/28
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/l.hoshangian
دکتر بزرگ پنبه كار
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 7683
آخرين بروز رساني : 1396/10/03
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/b.panbekar
دکتر علي براتي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 7422
آخرين بروز رساني : 1396/03/22
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.barati
مهندس مهدي يزدي زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 7376
آخرين بروز رساني : 1396/10/25
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.yazdizadeh
مهندس وحيد خرمشاهي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 6393
آخرين بروز رساني : 1396/07/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/v.khoramshahi
دکتر حسن مقنيان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 6273
آخرين بروز رساني : 1395/05/20
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.moghtian
مهندس مولود برملا
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 6102
آخرين بروز رساني : 1396/08/30
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.barmala
ابوطالب باقري
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 5699
آخرين بروز رساني : 1396/03/10
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.bagheri
دکتر ایمان عطار زاده
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 4531
آخرين بروز رساني : 1396/06/26
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/i.attarzadeh
مهندس محمد گلشاهي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 4441
آخرين بروز رساني : 1396/10/07
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.golshahi
اسماعيل حسن نژاد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات انگلیسی
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4365
آخرين بروز رساني : 1395/12/08
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.hasannezhad
دکتر حسن براتي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 4117
آخرين بروز رساني : 1395/07/16
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.barati
دکتر سودابه تاج نيا
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3980
آخرين بروز رساني : 1396/10/26
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.tajnia
دکتر محمد خيرانديش
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3572
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.kheyrandish
عاطفه فهیم
مرتبه علمي : مربي
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3487
آخرين بروز رساني : 1396/04/08
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.Fahim
منوچهر شهامت
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3452
آخرين بروز رساني : 1396/09/19
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.shahamat
ندا راد
مرتبه علمي : مربي
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2921
آخرين بروز رساني : 1396/06/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.Rad
دکتر نجف هدايت
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : مهندسی آب
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2876
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.hedayat
مهندس رضا فرشيدي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2873
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.farshidi
دکتر ابراهيم نوحاني
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2873
آخرين بروز رساني : 1396/04/26
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.nohani
دکتر محمد ناصح
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2762
آخرين بروز رساني : 1395/09/29
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.nasekh
دکتر ناصر سراج خرمي
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2518
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.serajkhorami
مهندس محمدرضا هديه زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی پزشکی
گروه آموزشی : مهندسی پزشکی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2496
آخرين بروز رساني : 1395/02/22
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.hadiezade
دکتر عبدالرضا پاژخ
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات انگلیسی
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2491
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.pazhokh
مهندس محسن چكين
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2440
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.chekin
محمد سعيدپور
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : باستان شناسی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2376
آخرين بروز رساني : 1396/10/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.saeedpor
دکتر افشين لشكرآرا محمره
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2182
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.lashkarara mahmare
مهندس فاطمه صفري
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2177
آخرين بروز رساني : 1396/10/29
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.safari
دکتر محمد تميمي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مدیریت مالی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2064
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.tamimi
مهدي بسي خواسته
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : آمار
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2064
آخرين بروز رساني : 1395/02/28
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.basikhaste
مهندس فراز فروتن
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1946
آخرين بروز رساني : 1395/05/17
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.forotan
زهرا ميراشه
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : باستان شناسی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1881
آخرين بروز رساني : 1396/08/07
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/z.mirashe
دکتر سيد كيانوش لاري بقال
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1824
آخرين بروز رساني : 1396/08/13
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.laribaghal
ژيلا صفري حلاوي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1822
آخرين بروز رساني : 1395/04/26
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/z.safarihalavi
ناهيد گنجعلي وند
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : آمار
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1822
آخرين بروز رساني : 1396/10/28
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.ganjalivand
دکتر مسعود بيتانه
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : حقوق
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1806
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.bitane
مهندس محمد مهدي دستگاهي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1799
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.dastgahi
دکتر ايمان ورجاوند
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1778
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.varjavand
دکتر نرگس حسين زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1772
آخرين بروز رساني : 1395/02/20
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.hoseynzade
عباس تقي پور
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1699
آخرين بروز رساني : 1394/10/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.taghipor bafghi
ميمنت صادق زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات انگلیسی
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1666
آخرين بروز رساني : 1395/05/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.sadeghzade
دکتر فردين مرادي منش
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1666
آخرين بروز رساني : 1396/05/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.moradimanesh
دکتر سيد علي اشرفي زاده
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1587
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.ashrafizade
دکتر عبدالامير ريشه
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : حقوق
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1553
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.rishe
دکتر مسعود برومند نسب
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1541
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.boromandnasab
دکتر حميدرضا اردستاني رستمي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1506
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.ardestani rostami
دکتر علي افروس
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : مهندسی آب
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1499
آخرين بروز رساني : 1394/10/23
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.afroos
دکتر رضا صمصامي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1485
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.samsami
دکتر محمد قلمباز
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1485
آخرين بروز رساني : 1395/11/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.ghalambaz
مهندس وحيد ذبيحي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1449
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/v.zabihi
مهندس رضا پول تنگري
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1430
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.pol tatgari
دکتر همايون هارون رشيدي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1424
آخرين بروز رساني : 1396/09/06
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.haronrashidi
دکتر آتوسا مرادزادگان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : بیوشیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1421
آخرين بروز رساني : 1396/04/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.moradzadegan
مهندس مهدي هودگر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1394
آخرين بروز رساني : 1395/05/06
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.hodgar
مهندس سيد محمد مهدي صافي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی پزشکی
گروه آموزشی : مهندسی پزشکی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1382
آخرين بروز رساني : 1395/03/05
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.safi
دکتر علي زاهد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فلسفه و کلام اسلامی
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1380
آخرين بروز رساني : 1396/09/11
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.zahed
مهندس احسان اله عصاره
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1372
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.osare
حامي فريد يوسفي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1356
آخرين بروز رساني : 1396/06/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.faridyousefi
مهندس رضا حاجي شرفي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1346
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.hajisharafi
دکتر احسان درونه
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1336
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.dorone
دکتر روح الله رجبي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1318
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.rajabi
دکتر بهرام پورحسن
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1317
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/b.porhasan
مهندس عليرضا باهري
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1289
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.baheri
دکتر محمد صنوبري
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1271
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.senobari
دکتر جواد مرزبان راد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1253
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/j.marzbanrad
مريم اميري
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مامایی
گروه آموزشی : مامایی
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 1246
آخرين بروز رساني : 1395/09/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.amiri
نادر رستمي زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1216
آخرين بروز رساني : 1395/11/25
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.rostamizade
دکتر سعيد مشتاقي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1215
آخرين بروز رساني : 1395/03/15
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.moshtagh
مهندس علي ارشادي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1214
آخرين بروز رساني : 1394/12/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.ershadi
دکتر مهنوش محمودي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1212
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.mahmodi
دکتر فرانك اميديان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1181
آخرين بروز رساني : 1396/09/11
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.omidian
دکتر حسن كيامنش
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1167
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.kiamanesh
مهندس سعيد فرازي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1167
آخرين بروز رساني : 1395/02/21
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.farazi
دکتر محمدرضا عصاري
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1160
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.asari
مهندس فريبا جعفري
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1148
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.jafari
مهندس نادر طحان پسران دزفولي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی مواد
گروه آموزشی : مهندسی متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1144
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.tahan pesaranedezfuli
دکتر بهنام حبيبي خانياني
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1144
آخرين بروز رساني : 1395/02/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/b.habibi khaniani
ساناز قره زاده شيرازي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1131
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.gharezade shirazi
محمد بادروج
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1127
آخرين بروز رساني : 1396/06/12
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.badrooj
سيد محمود اماميان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات عرب
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1127
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.emamian
مهندس اميرحسين رحماني
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1118
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.rahmani
هوشنگ مکتبی
مرتبه علمي : مربي
رشته تحصیلی : مهندسی صنایع
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1107
آخرين بروز رساني : 1395/03/05
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/Maktabi
مژگان منتظريان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مامایی
گروه آموزشی : مامایی
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 1104
آخرين بروز رساني : 1395/09/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.montazerian
مهندس علي موجودي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1086
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.mojodi
مهندس امين باغبان زاده دزفولي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1086
آخرين بروز رساني : 1395/02/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.baghbanzade
دکتر فربد فتوحي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1084
آخرين بروز رساني : 1395/04/12
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.fotohi
دکتر حليمه رجب زاده ارسنجاني
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1077
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.rajabzade ardestani
معصومه بابادي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : آمار
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1076
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.babadi
دکتر مرتضي بدخشان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات عرب
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1066
آخرين بروز رساني : 1395/02/25
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.badakhshan
مريم رادمهر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : پرستاری
گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 1062
آخرين بروز رساني : 1395/09/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.radmehr
دکتر سيدعبدالمحمد رضاوند
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1053
آخرين بروز رساني : 1395/02/21
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.rezavand
مهندس ناصر صفدريان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی پزشکی
گروه آموزشی : مهندسی پزشکی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1050
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.safdarian
مهندس هستي بهاري پور
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1043
آخرين بروز رساني : 1396/08/01
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.baharipor
مهندس مسعود پدرام
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1037
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.pedram
فريا فتحي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1036
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.fathi
دکتر عبدالرحمن برزگر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : علوم خاک
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1012
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.barzgar
دکتر شهرام گودرزي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : علوم خاک
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1005
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.godarzi
مهندس مسعود امامداد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 992
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.emamdad
دکتر فرزانه يوسف قنبري
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 990
آخرين بروز رساني : 1395/02/22
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.yosuf ghanbari
سيما هاشمي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : پرستاری
گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 981
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.hashemi
دکتر نصراله تختائي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : حسابداری
گروه آموزشی : علمی کاربردی حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 978
آخرين بروز رساني : 1395/11/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.takhtaei
غلامرضا پيراسته
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 977
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/g.piraste
دکتر سيد علي فاضل زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 951
آخرين بروز رساني : 1394/10/22
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.fazelzade
امين احمدي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زمین شناسی
گروه آموزشی : علوم تجربی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 929
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.ahmadi
دکتر محمد مهران زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیزاسیون کشاورزی
گروه آموزشی : ماشین‌های کشاورزی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 922
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.mehranzade
بهروز باغبان زاده دزفولي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 920
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/b.baghbanzade
سعيد تنورساز
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 920
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.tatorsaz
علي شهيدي كيا
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 915
آخرين بروز رساني : 1395/02/22
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.shahidikia
ليلا نيسي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : پرستاری
گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 904
آخرين بروز رساني : 1396/02/07
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/l.neisi
اعظم فيروزكوهي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 904
آخرين بروز رساني : 1395/02/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.firozkohi
عبدالمجيد نظر زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 899
آخرين بروز رساني : 1395/07/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.nazarzade
سميه مهرعلي نژاديان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 892
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.mehralinezhadian
مهندس امير ايمان زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 869
آخرين بروز رساني : 1394/10/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.imanzade
مهندس طاهره پيرهوشياران
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 864
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/t.pirhoshyaran
الهام فرهادفر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 854
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.farhadfar
مهندس محسن ناجي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی پزشکی
گروه آموزشی : مهندسی پزشکی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 846
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.naji
دکتر ميترا حمود
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان فرانسه
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 844
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.hamod
هدي قوامي نيا
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 830
آخرين بروز رساني : 1396/10/27
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.ghavaminia
مهندس محمود دهنوي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 827
آخرين بروز رساني : 1395/02/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.dehnavi
پريسا سليماني
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : گیاه‌پزشکی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 819
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/p.soleymani
دکتر علي حيدري مقدم
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی مواد
گروه آموزشی : مهندسی متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 819
آخرين بروز رساني : 1395/03/29
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.heydarimoghadam
مهندس محمدحسن عصاره
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 816
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.osare
دکتر عبدالرضا رحيمي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 798
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.rahimi
شهرام نوري ثمرين
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 797
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.nori samareyn
مهندس عزيز حاتمي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 796
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.hatami
مهندس زهره جمشيدي نژاد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 796
آخرين بروز رساني : 1395/02/25
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/z.jamshidinezhad
مهندس صفورا عيسي زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 796
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.eesazade
دکتر مصطفي عبدالهي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : باستان شناسی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 784
آخرين بروز رساني : 1395/02/27
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.abdolahi
دکتر سيد حبيب الله هاشمي فرد دهكردي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک ماشینهای کشاورزی
گروه آموزشی : ماشین‌های کشاورزی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 783
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.hashemifard dehkordi
دکتر زهره ولي زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زیست شناسی
گروه آموزشی : علوم تجربی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 781
آخرين بروز رساني : 1396/02/20
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/z.valizade
مريم ابراهيم قمي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : گیاه‌پزشکی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 780
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.ebrahim ghomi
مهندس اميد مخدوم
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 768
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/o.makhdom
فاطمه سهيلي فر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : حسابداری
گروه آموزشی : علمی کاربردی حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 768
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.soheylifar
مهندس افشين فتاحي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 766
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.fatahi
مهندس مهدي بشاورد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 763
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.beshavard
نازخانم آقاعليخاني
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : بیوشیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 757
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.aghaalikhani
سيد احسان ناصري
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : الهیات فقه ومبانی حقوق اسل
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 752
آخرين بروز رساني : 1394/08/11
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.naseri
رهبر روغني
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 747
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.roghani
مسعود مير
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : پرستاری
گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 746
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.mir
مهندس محمدرضا حلوائي فر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 744
آخرين بروز رساني : 1396/07/25
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.halvaeefar
سهراب طاوسي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات انگلیسی
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 741
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.tavoosi
فرزانه آباد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 734
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.abad
دکتر پري زاد شيخي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 729
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/p.sheykhi
علي جوهر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 722
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.johar
دکتر مهدي صادقي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 721
آخرين بروز رساني : 1395/04/05
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.sadeghi
حبيب اله سعد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : حقوق
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 717
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.sad
غلامرضا سالوند
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 716
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/g.salvand
مهندس مرتضي صفاري
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : هوافضا
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 712
آخرين بروز رساني : 1395/02/26
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.safari
فاطمه بساق زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زیست شناسی
گروه آموزشی : علوم تجربی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 712
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.basaghzade
دکتر مجتبي لبيب زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 708
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.labeybzade
دکتر مهدي احمدي نجف آبادي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی مواد
گروه آموزشی : مهندسی متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 706
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.ahmadi najafabadi
داريوش سالمي گماري
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 703
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/d.salemigomari
محمد فيروزكوهي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فلسفه دین
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 703
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.firozkohi
دکتر محمود جورابيان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 702
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.jorabian
دکتر رحمن نورعلي زاد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 701
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.nor alizade
سمانه حيدريان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 685
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.heydarian
مهندس مهناز بابائي مراد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 677
آخرين بروز رساني : 1395/06/28
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.babaeemorad
مريم حقيقي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 675
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.haghighi
دکتر عبدالمجيد مقامي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : حوزوی
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 664
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.maghami
حسين لطفي نيا
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 642
آخرين بروز رساني : 1395/10/16
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.lotfinia
دکتر ايرج درويش زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : گیاه‌پزشکی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 637
آخرين بروز رساني : 1395/05/28
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.darvishzade
مهدي قناد دزفولي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 634
آخرين بروز رساني : 1395/02/22
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.ghannad dezfuli
مهندس مريم حسين قديري
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 630
آخرين بروز رساني : 1395/02/28
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.hoseynghadiri
سعيد نظري پاساري
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 626
آخرين بروز رساني : 1395/10/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.nazaripasari
كبري كاظميان مقدم
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مشاوره و راهنمایی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 621
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/k.kazemianmoghadam
دکتر سعيد طاهري قناد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : مهندسی آب
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 613
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.taherighanad
دکتر غلامرضا اصلاني
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برنامه ریزی درسی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 610
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/g.aslani
دکتر عبدالامير يوسفي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : علوم خاک
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 604
آخرين بروز رساني : 1395/02/21
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.yousefi
مهندس مصطفي منصوري نژاد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی مواد
گروه آموزشی : مهندسی متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 603
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.mansorinezhad
مهندس عبدالرحيم ظاهر طحان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 597
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.zahertahan
علي آذرنوش
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 596
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.azarnosh
غلامرضا ميرزاوند
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زمین شناسی
گروه آموزشی : علوم تجربی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 585
آخرين بروز رساني : 1395/02/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/g.mirzavand
رؤیا معين زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 578
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.moeenzade
لاله موسوي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 573
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/l.mosavi
عبداله مقاميان زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 573
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.moghamianzade
معصومه مهرابي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 573
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.mehrabi
فروغ تصديقي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : آموزش وپرورش دبستانی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 559
آخرين بروز رساني : 1395/03/03
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.tasdighi
فرزاد صباغ زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 548
آخرين بروز رساني : 1396/09/11
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.sabaghzade
لادن خدري غريب وند
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : سنجش از دور
گروه آموزشی : علوم تجربی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 547
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/l.khedri gharibvand
لورا چپري
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 547
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/l.chapari
دکتر محمود توحيدي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 545
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.tohidi
دکتر علي حسين نژاد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : گیاه‌پزشکی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 544
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.hoseynnezhad
دکتر فاطمه پناهي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 541
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.panahi
سليمان كوهي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 539
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.kohi
مهندس احمد شريفي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی مواد
گروه آموزشی : مهندسی متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 530
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.sharifi
دکتر نصراله امامي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 529
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.emami
دکتر مسعود خردمندپور
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 525
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.kheradmandpor
مريم زبرجد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 524
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.zirjad
علي راءفت پور
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 520
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.rafatpor
اكرم كرامت
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زمین شناسی
گروه آموزشی : علوم تجربی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 512
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.keramat
زهرا ريسمانباف
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 497
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/z.rismanbaf
عباداله حسن پور هشتايجاني
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 480
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.hasanpor hashtayjanee
مهندس مجتبي زرگرزاده دزفولي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 472
آخرين بروز رساني : 1394/10/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.zargarzade dezfoli
عزيز قربان شيروي زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 467
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.ghorban
فاطمه كيواني فرد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برنامه ریزی درسی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 461
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.keyvanifard
مهندس حسن رضا معتمدي فرد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 460
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.motamedifard
مهندس احمد رضا كلانتري
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 438
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.kalantari
حميد تجلي زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : مهندسی آب
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 433
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.tajalizade
ليلا مؤمني
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 428
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/l.momeni
دکتر محمدعلي صادقي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : متالورژی صنعتی
گروه آموزشی : مهندسی متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 397
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/sadeghi
دکتر علي اكبر نظري
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 385
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.nazari
نرگس منجزي
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زمین شناسی
گروه آموزشی : علوم تجربی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 339
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.manjazi